Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Urban Myth, Marnixstraat 427, 1017 PK Amsterdam.

Waarom deze privacyverklaring?
Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Urban Myth willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat Urban Myth uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Urban Myth. Als wij ons privacybeleid actualiseren door het in gebruik nemen van een nieuwe website, database of andere digitale middelen zullen wij dit altijd op de website melden. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?
Urban Myth verwerkt persoonsgegevens van contacten voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?

Uitnodigen en informeren
Urban Myth gebruikt jouw gegevens om je op de hoogte te houden van voorstellingen en andere activiteiten van Urban Myth en over nieuws over actuele en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van diversiteit. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden. Urban Myth  verwerkt jouw gegevens om je via e-mail te kunnen informeren.

Gegevens verstrekken aan derden
Urban Myth verstrekt geen gegevens aan derden tenzij een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe gaan wij om met jouw gegevens?
Urban Myth zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om  de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging zoals het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig voor het inloggen op de Mailchimp onze CRM-tool.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken. Bij uitschrijving wissen de gegevens automatisch.

Hoe kun je invloed uitoefenen op jouw persoonsgegevens?
In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

Inzage gegevens
Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

Rectificatie gegevens
Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

Wissen gegevens
Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Urban Myth de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

Overdraagbaarheid gegevens
Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

Bezwaar tegen verwerking
Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Urban Myth die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Urban Myth of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen.

Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar info@urbanmyth.nl. Of je kunt per post een verzoek sturen naar: Urban Myth Marnixstraat 427, 1017 PK, Amsterdam

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer.

Ter verificatie sturen wij je een e-mail naar het bij Urban Myth opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om jouw verzoek middels de bijgevoegde link te bevestigen.

Binnen uiterlijk zes weken na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.

FILM EN PHOTO’S
Er is een mogelijkheid dat er tijdens voorstellingen gefilmd of gefotografeerd wordt. Dit wordt voor aanvang van de voorstelling aangegeven. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven.

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Urban Myth kun je contact opnemen met info@urbanmyth.nl